Psykososial beredskap – håndtere en krise

Bakgrunn og forankring

Kommunene er gjennom lov pålagt å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette ansvaret omfatter forebyggende og helsefremmende tjenester, inkludert hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Kommunen må sørge for et helhetlig og tilrettelagt tilbud av psykososiale tiltak, som en del av nødvendige og forsvarlige tjenester. Dette ansvaret er hjemlet iblant annet: Helse- og omsorgstjenesteloven, Helseberedskapsloven.

Denne plikten er presisert i Statsbudsjettet for 2018:

«Stortinget sluttet seg  til regjeringens forslag om å tydeliggjøre kommunenes plikt til psykososial beredskap».

  • Anmodningsvedtaket er videre fulgt opp ved at det i Helsedirektoratets veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, er anbefalt at rammede får en fast, navngitt kontaktperson i kommunen».

Siden terrorhendelsene i 2011 har RVTS-ene arbeidet systematisk med å styrke kompetansen når det gjelder oppfølging etter kriser og katastrofer. Den primære målgruppen har vært kommunene, men også deres naturlige samarbeidspartnere, for eksempel innsatspersonell og frivillige. Begrunnelsen for at dette arbeidet prioriteres ved RVTS-ene er dels begrunnet i mandat presisert i Nasjonal helseberedskapsplan, her står det blant annet:

  •  RVTS-ene skal bidra til bedre og mer helhetlige beredskapstjenester gjennom kompetanseoverføring og veiledning til samarbeidspartnere i regionenMålet med dette er å:
  • Bidra til at befolkningen tilbys nødvendig behandling, pleie og omsorg i kriser og katastrofer i fredstid og krig.
  • Bidra til forvaltningens og helse-/omsorgstjenestens forberedelser for å forebygge og håndtere helsemessige konsekvenser av ulykker, kriser og katastrofer.

I tillegg til dette er vi gjennom oppdragsbrev pålagt å bistå med implementeringsstøtte til kommunene og andre relevante aktører når det gjelder de faglige veilederne: «Mestring, samhørighet og håp» (Oppfølging av kriser, ulykker og katastrofer), og «Etter selvmordet», veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord.

Gjennom en lengre tids prosess er det nå etablert enighet i nasjonal ledergruppe at psykososialberedskap.no skal gjøres til en nasjonal kunnskapsportal felles for alle RVTS-ene. Dette betyr blant annet at hvert RVTS får tilgang til en regional løsning med muligheter for kontakt med egne brukere gjennom portalen, og utsending av nyhetsbrev og annen informasjon til brukere i egen region.

Målgruppe/Formål:

Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Tilbudet:

Kompetanse, trening og erfaring er viktig for å håndtere en krise på en god måte. Psykososialberedskap.no er under kontinuerlig utvikling for å kunne tilby mer kunnskap i form av artikler, filmer og undervisningsressurser, samt brukervennlige løsninger.

RVTSene ønsker å skreddersy både det faglige innholdet og kunne ha dialog med brukerne, og har derfor en egen innlogging for henholdsvis hjelpere og ledere. Dette gir muligheten til direkte kontakt og rådgivning. Dette gjelder i første omgang kun hjelpere og ledere som jobber i helseregion øst. I løpet av 2021 blir det nylansering av portalen som da kommer med et nasjonalt tilbud tilpasset de ulike regionene.

Monja Benden, spesialrådgiver RVTS Nord