Implementering av kunnskapsmoduler på området rus og vold

Når pasienter og brukere har utfordringer knyttet til rus, og dessuten har utøvd eller blitt utsatt for vold, skal de utredes og behandles for disse problemstillingene på en integrert måte. Helsedirektoratet har gitt KoRus og RVTS oppdrag i å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold.

Bakgrunn og forankring

Prosjekt Kompetanseutvikling rus og vold har pågått siden 2017 og er et samarbeid mellom tolv kompetansesenter. Arbeidet er koordinert av KoRus Midt og RVTS Midt. Det er også samarbeidet med brukerorganisasjoner, nasjonale kompetansesentre og kompetansetjenester som har gitt gode bidrag til Kompetanseutvikling rus og vold.

Målgruppe

Kompetanseheving i integrert behandling rus og vold har som mål å nå deg som jobber i ulike deler av rus- og psykiske helsetjenester, både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Tilbudet

Gjennom forskjellige kunnskapsmoduler i integrert behandling rus og vold kan du få styrket din kompetanse om mer helhetlig tjenestetilbud om rus og vold. Noen av kunnskapsmodulene kan gjennomføres som e-læring og andre vil være workshopmoduler. For ledere er det utviklet eget materiell som kan bidra til å understøtte implementering.

Vi vil vise til nettsiden rusogvold.no hvor du finner kurs som består av 6 kunnskapsmoduler, relevant artikler, litteraturforslag, filmer, podkaster, ulike kartleggings verktøy, nasjonale retningslinjer og veiledere.

RVTS Nord har utviklet modulen om integrert behandling rus og vold som er en workshopmodul basert på kognitiv atferdsterapi (KAT). Du vil bli kjent med grunnleggende prinsipper og verktøy og få innsikt i sammenhengen mellom situasjoner, tanker, følelser og atferd. Du vil også få mulighet til å refl ektere over konkrete situasjoner.

Fra høsten 2021 tar RVTS Nord sikte på å tilby workshops i integrert behandling i rus og vold til alle tjenester i vår region (Nord, Troms og Finnmark). Vi bidrar også med støtte til undervisning av de andre kompetansemodulene og implementering. Ved interesse, ta gjerne kontakt med RVTS Nord eller KoRus Nord

Kim-Morten Jensen, Psykolog RVTS Nord